ALGEMENE VOORWAARDEN CATERING


Inhoud:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Offertes en Prijzen

Artikel 5 – Annuleringen

Artikel 6 – Correcties op groepsgrootte

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Aansprakelijkhied

Artikel 9 – Ontbinding

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Uitbesteding werk aan derden

Artikel 12 – Diensten op locatie

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.

 2. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.

 3. Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen La Pata en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten welke worden aangeboden op www.la-pata.nl, uitgevoerd door een opdrachtnemer.

 4. Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).

 5. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

 6. Dag: kalenderdag;

 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

La Pata

Vestigingsadres:
Zilvermeeuwlaan 10
3136 JW Vlaardingen

Contactinformatie
Telefoonnummer: 06 304 06 304

Kantoor Bereikbaar:

Maandag – Vrijdag:  08:30 – 18:00 uur
Zaterdag – Zondag:  Gesloten

E-mailadres: info@la-pata.nl

KvK-nummer: 80241069
Btw-identificatienummer: NL003356480B75

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

 3. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 4 – Offertes en Prijzen

 1. Persoonlijke offertes uitgegeven door La Pata zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.

 2. La Pata zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

 3. Alle prijzen vermeld in de offertes zijn inclusief btw.

 4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 5. Wanneer een opdrachtnemer parkeerkosten moet maken, dan zijn deze voor de opdrachtgever.

Artikel 5 – Annuleringen

 1. Annuleringen dienen dan wel schriftelijk, per mail of tekstbericht te geschieden.

 2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voorafgaand aan uw gelegenheid. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.

 3. Bij annulering tussen 14 en 5 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

 4. Bij annulering tussen 5 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, eerste voorbereiding, e.d., van 50% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

 5. Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 75% van de totale factuursom.

 6. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 100% van de totale factuursom.

  Uitsluiting:

  Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 5 dagen van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd.

 Artikel 6 – Correcties op groepsgrootte

 1. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.
 2. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 5 dagen voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
 3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 5 dagen en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
 4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij opdracht dient 50% van de totale som vooruitbetaald te worden. Het restant dient voldaan te worden op de dag van de verleende service.

 2. Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.

 3. Opdrachtgever is gehouden facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding volgens artikel 7.1
  Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, geaccepteerd als haar kosten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  - Overmacht, zoals omschreven in artikel 9;
  - Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn
    gesteld;
  - Handelingen of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen,
    behoudens opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door UitjeThuis bereide
    of geserveerde levensmiddelen.
  - Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die opdrachtnemer in
    gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
  - Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de
    garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
  - Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar
    wordt uitgekeerd.
  - Opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor evt. verspreiding van infectieziektes, zoals covid-19.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:

  - Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
  - Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  - Brand of ongevallen.
  - Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
  - Niet goed functioneren van apparatuur.
  - Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  - Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
  - Oorlog of dreigende oorlog.
  - Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 11 – Uitbesteding werk aan derden

 1. La Pata is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 12 – Diensten op locatie

 1. Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de buitenlocatie, de ruimte, energie en water.
 2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12.1 genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 3. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


YOUR ONSITE BBQ EXPERIENCE